Uncategorized

Onderwijsrecht: actuele onderwerpen

primair onderwijs / voortgezet onderwijs / middelbaar beroepsonderwijs / hoger onderwijs

advocaat onderwijsrecht

Nieuwsberichten

UvA weigert ten onrechte student vanwege taaleis

De Universiteit van Amsterdam heeft een student die zich wilde aanmelden voor de bacheloropleiding Fiscaal Recht ten onrechte geweigerd. Op grond van het inschrijvingsbesluit dient de student in het bezit te zijn van een VWO-diploma, dan wel een hbo-propedeuse Nederlands Recht. De student kan ook op grond van een andere hbo-propedeuse worden toegelaten, doch dient dan tevens een VWO-certificaat Nederlands (staatsexamen) te kunnen overleggen.

De student in kwestie was in het bezit van een hbo-propedeuse Bedrijfseconomie. Hem was vóór aanmelding verteld dat dit voldoende zou zijn. Na de start van het studiejaar bleek dit toch niet het geval te zijn en het verzoek om inschrijving werd geweigerd. De student achtte dit onterecht. In het kader van zijn hbo-propedeuse had hij met succes een vak Nederlands afgerond. Daarnaast had hij één jaar lang aan de opleiding Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit gestudeerd. Ook op die opleiding had de student de verplichte toets Nederlands met succes afgerond.

Volgens de student ontbrak het aan een grond hem anders te behandelen dan de student met een hbo-propedeuse Nederlands Recht en diende de door hem afgelegde taaltoetsen te worden geaccepteerd. Met een beroep op de in de regelgeving opgenomen hardheidsclausule, werd dit betoog door het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) overgenomen. De student was hangende de procedure al op grond van een voorlopige voorziening tot het onderwijs toegelaten, en mocht zijn opleiding na de uitspraak van het CBHO voortzetten.

Uitspraak 28 juni 2019, CBHO 2019/042.7

CBHO neemt onvooringenomenheid examinatoren aan

Een student aan de Hogeschool Utrecht kan zich niet verenigen met de beoordeling van zijn afstudeerscriptie. Het werk, dat eerder met een onvoldoende is becijferd, is door hem herkanst. De beoordeling blijft echter gelijk en er is sprake van knip- en plakwerk. De student komt hiertegen in beroep en verzoekt tevens om een herbeoordeling door andere examinatoren.

Het College van Beroep voor de Examens verklaart het beroep gegrond en komt tot het oordeel dat de beoordeling onvoldoende is gemotiveerd. Het verzoek om herbeoordeling door andere examinatoren wordt afgewezen. Tijdens de zitting bij het CBE geven de examinatoren aan dat zij niet naar de in beroep aangevoerde argumenten van de student hebben gekeken omdat zij 100% zeker zijn van de beoordeling. Zodoende heeft de student er geen vertrouwen in dat de herbeoordeling anders zal uitvallen.

De student stelt beroep in bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het CBHO komt tot het oordeel dat de opstelling van de examinatoren tijdens de zitting bij het CBE onvoldoende aanleiding vormt van vooringenomenheid uit te gaan. Zodoende wordt het beroep ongegrond verklaard.

Wel wordt het beroep gegrond verklaard op een formeel punt. De examencommissie heeft de mogelijkheid van bezwaar opengesteld. De wet (WHW) kent die mogelijkheid echter niet: ‘Gelet op de voorgeschreven poging tot een minnelijke schikking heeft een dergelijke bezwaarprocedure ook geen toegevoegde waarde, terwijl de extra procedure voor studenten vertragend werkt en mogelijk problemen met termijnen oplevert. De omstandigheid dat de bezwaarfase optioneel is, verdraagt zich evenmin met het systeem van de WHW. ‘

Uitspraak 29 juli 2019, CBHO 2019/057

Overzicht

Volgen

Contactformulier

Contactgegevens

  • Parkstraat 20, 2514 JK Den Haag
  • tel: 070-3235825
  • fax: 070-3233629
  • e-mail: info@onderwijsrecht.nl

Copyright 2018 Verspaandonk Advocatuur