juli 2019

Onderwijsrecht: actuele onderwerpen

primair onderwijs / voortgezet onderwijs / middelbaar beroepsonderwijs / hoger onderwijs

advocaat onderwijsrecht

Nieuwsberichten

DUO treedt buiten bevoegdheid bij afwijzing verzoek verlenging diplomatermijn

Een studente dient vanwege persoonlijke omstandigheden een verzoek om verlenging van de diplomatermijn in. Dit verzoek wordt toegekend en de diplomatermijn wordt met vier jaar (waar maximaal vijf jaar mogelijk is) verlengd. Binnen die termijn behaalt zij alle vakken. Vanwege (het voortbestaan van) haar persoonlijke omstandigheden verzuimt zij tijdig het diploma aan te vragen. Zij wordt zodoende geconfronteerd met een studieschuld van ruim € 70.000,--, die door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt teruggevorderd.

De studente dient, ondersteund door haar studentendecaan, nogmaals een verzoek in om verlenging van de diplomatermijn. Dit verzoek wordt afgewezen en de verklaring van de studentendecaan wordt, na een uitgebreide inhoudelijke toets door de DUO, gepasseerd.

De studente gaat in beroep bij de rechtbank Amsterdam en zij neemt het standpunt in dat de DUO niet bevoegd is de verklaring van de studentendecaan uitgebreid te toetsen. Het standpunt van de DUO dat die bevoegdheid de minister toekomt, is opmerkelijk. In eerdere procedures bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft de DUO immers het standpunt ingenomen slechts van de verklaring van een studentendecaan te kunnen uitgaan en zelf geen inhoudelijk oordeel te kunnen geven (zie ter vergelijking CRvB 18 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:224).

De rechtbank volgt het standpunt van de studente en komt tot het oordeel dat de minister (DUO) buiten zijn bevoegdheid is getreden, door zelfstandig een inhoudelijk oordeel te geven over de vraag of de door de studente aangevoerde omstandigheden ertoe hebben geleid dat zij haar diploma niet binnen de diplomatermijn heeft behaald.

Ten gevolge van de uitspraak zal de aanzienlijke studieschuld van de studente alsnog worden kwijtgescholden. Wel is het afwachten of de DUO nog in hoger beroep gaat.

Uitspraak 26 juni 2019, Rechtbank Amsterdam AMS 18/4749

Beroep op Algemene Wet Gelijke Behandeling in vovo bij CBHO slaagt

Een studente aan de Haagse Hogeschool verzoekt op grond van artikel 2 van de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) om toekenning van een voorziening bij het maken van tentamens in verband met haar functiebeperking. Die voorziening ziet op het in een afgezonderd lokaal mogen maken van het tentamen. De hogeschool wijst het verzoek af omdat de voorziening volgens haar vanuit kostenperspectief (€ 3.000,-- per jaar) een onevenredige belasting zou vormen. Het College van Beroep voor de Examens (CBE) bekrachtigt de afwijzing.

De studente laat het er niet bij zitten en tekent beroep aan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Hangende de beroepsprocedure dient zij een verzoek om een voorlopige voorziening in. Het CBHO wijst deze voorziening toe en komt tot het voorlopige oordeel dat het financiële belang van de hogeschool niet opweegt tegen de belangen van de studente. In de bodemprocedure zal blijken of dit voorlopige oordeel stand houdt.

Uitspraak 6 juni 2019, CBHO 2019/056.1

Overzicht

Volgen

Contactformulier

Contactgegevens

  • Parkstraat 20, 2514 JK Den Haag
  • tel: 070-3235825
  • fax: 070-3233629
  • e-mail: info@onderwijsrecht.nl

Copyright 2018 Verspaandonk Advocatuur