Welkom

Onderwijsrecht: actuele onderwerpen

primair onderwijs / voortgezet onderwijs / middelbaar beroepsonderwijs / hoger onderwijs

Nieuwsberichten

Bevoegdheid College van Beroep voor de Examens Universiteit Leiden strekt verder dan CBE denkt

Een studente neemt deel aan de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. In die opleiding wordt één vak in de Engelse taal aangeboden, te weten het vak Public International Law (PIL). De studente stelt zich op het standpunt dat dit in strijd is met het bepaalde in artikel 7.2 WHW en dat de noodzaak voor het aanbieden van dit vak in het Engels ontbreekt. Zij verzoekt de examencommissie om een alternatief voor het tentamen. Zij wenst het tentamen in het Nederlands af te leggen. Dit verzoek wordt afgewezen.

In administratief beroep oordeelt het CBE dat de studente de rechtmatigheid van de aan een besluit van de Examencommissie ten grondslag gelegde regelgeving ter discussie heeft gesteld en dat het niet bevoegd is daarover een bindend oordeel uit te spreken. De studente kan zich hiermee niet verenigen en stelt zich op het standpunt dat de bevoegdheid van het CBE niet in het gedrang komt. Zij gaat daarom in beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Het CBHO volgt de studente in haar motivering en oordeelt als volgt:

2.6. Het College overweegt dat geen rechtstreeks beroep open staat tegen de regelgeving van de Universiteit
Leiden waaruit volgt dat de onderwijseenheid “PIL” in de Engelse taal wordt onderwezen en getentamineerd. Dit
betekent evenwel – anders dan het CBS heeft geconcludeerd – niet dat die regelgeving in het kader van een
procedure, zoals de onderhavige, niet kan worden getoetst. Het College wijst in dit verband op de mogelijkheid
van exceptieve toetsing. Deze houdt in dat regelgeving, die is toegepast bij een in beroep bestreden besluit, buiten
toepassing dient te worden gelaten, indien die regelgeving in strijd is met een hogere regeling of met een
algemeen rechtsbeginsel. Het College is van oordeel dat het CBS, gezien hetgeen appellante heeft aangevoerd,
had moeten toetsen of het onderwijzen en tentamineren van de onderwijseenheid “PIL” in de Engelse taal in strijd
is met een hogere regeling, meer specifiek artikel 7.2 van de WHW. De verwijzing van het CBE naar artikel 7.61,
tweede lid, van de WHW, waaruit volgt dat het CBS alleen mag oordelen over strijd met het recht, maakt dit niet
anders. Hierbij is van belang dat het betoog van appellante dat zich strijd voordoet met artikel 7.2 van de WHW
juist als strekking heeft dat sprake is van strijd met het recht, in de zin van artikel 7.61, tweede lid, van de WHW.
Het betoog slaagt.

Gevolg van de uitspraak is dat het CBE zich alsnog moet buigen over de vraag of er sprake is van strijdigheid met de wet. Wordt vervolgd.

Verlaging norm bindend studieadvies

Onderwijsminister Van Engelshoven heeft 3 september 2018 het plan gelanceerd de norm voor het bindend studieadvies (ook wel BAS of NBSA) in de wet (de WHW) vast te leggen. De minister wil dat er een bovengrens komt van maximaal 40 studiepunten. Nu zijn onderwijsinstellingen nog bevoegd zelf een norm te stellen. Sommige onderwijsinstellingen vereisen zelfs dat alle punten, te weten 60, het eerste studiejaar worden behaald.

Uit de eerste signalen blijkt dat er veel weerstand is tegen het voornemen van de minister. Wordt vervolgd..

Dictum CBE niet correct: beroep CBHO gegrond

In een uitspraak van het College van Beroep voor de Examens (CBE) van Hogeschool Inholland was een overweging ten overvloede opgenomen. De hieraan verbonden consequentie was een ongegrond beroep, waar het beroep niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard. Het CBHO heeft geoordeeld dat de student hier terecht over heeft geklaagd en het beroep is gegrond verklaard. Inhoudelijk is de student hier helaas niet mee geholpen. Bij niet-ontvankelijkheid komt de rechter niet meer aan een inhoudelijke beoordeling van het beroep toe.

Welkom!

Welkom op onderwijsrecht.nl, een blog over onderwijsrecht. Op deze website zal ik u op de hoogte houden van benoemenswaardige uitspraken en actuele onderwerpen in het onderwijsrechtelijk landschap. Mist u een voor u relevant onderwerp, waar u vragen over heeft? Neem dan gerust contact met mij op om te kijken of ik u (vrijblijvend) op weg kan helpen.

Overzicht

Volgen

Contactformulier

Contactgegevens

  • Parkstraat 20, 2514 JK Den Haag
  • tel: 070-3235825
  • fax: 070-3233629
  • e-mail: info@onderwijsrecht.nl

Copyright 2018 Verspaandonk Advocatuur