Privacyverklaring

Privacyverklaring Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl


Inleidend
Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie
Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatieuitingen van Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl.

Doel verwerking persoonsgegevens
Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
a) het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
b) innen van declaraties;
c) advisering, bemiddeling en verwijzing;
d) correspondentie voeren, in welke vorm dan ook, naar aanleiding van informatie en/of verzoek(en) die door u op eigen initiatief, bijvoorbeeld via een contactformulier of per e-mail, aan ons wordt verstrekt (hierna: eenmalige contacten);
e) voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
f) marketing- en communicatie activiteiten;
g) werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Cliënten
Van de cliënt verwerken wij de voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, nationaliteit, geslachtsaanduiding, het bsn-nummer, de burgerlijke staat, het adres, de woonplaats, het telefoon- en/of faxnummer en het e-mailadres.

Wederpartij
Van de wederpartij van de cliënt verwerken wij de voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, nationaliteit, geslachtsaanduiding, het bsn-nummer, de burgerlijke staat, het adres, de woonplaats, het telefoon- en/of faxnummer en het e-mailadres.

Rechtsbijstandverleners en gemachtigden
Van de rechtsbijstandverlener/gemachtigde van de wederpartij en/of van een derde betrokken partij verwerken wij de voorna(a)m(en), achternaam, geslachtsaanduiding, de kantoorgegevens en het e-mailadres.

Getuige
Van een getuige registreert Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl de naam, adres, woonplaats en contactgegevens.

Tolk, getuige-deskundige, bewindvoerder, curator of mentor
Van een tolk, deskundige, bewindvoerder, curator of mentor registreert Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl gegevens zoals de naam, adres, woonplaats, aard deskundigheid en eventuele kantoorgegevens.

Debiteuren en crediteuren
Om het financiële proces goed te laten verlopen, registreert Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl gegevens zoals de naam, adres, woonplaats, correspondentieadres en bankgegevens van debiteuren en crediteuren. Ten behoeve van de inning van gelden wordt ook het toegekende dossiernummer geregistreerd

Ontvangers nieuwsbrieven
U kunt u zelf inschrijven voor nieuwsbrieven. In dat geval registreert Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl uw naam en e-mailadres. U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven voor nieuwsbrieven.

Sollicitanten en medewerkers
Als u bij Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl solliciteert, dan registeren wij tijdelijk gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, contactgegevens, burgerlijke staat en titels. Wordt u medewerker van Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl dan registreren wij ook gegevens over uw functie en bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer.

Overige contacten
Afhankelijk van de wijze waarop u contact zoekt, legt Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl uw gegevens vast:

a) bellen: Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl registreert uw naam en telefoonnummer en mogelijk andere gegevens afhankelijk van uw vraag.
b) schrijven: Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl legt uw naam en adres vast samen met andere gegevens uit uw brief.
c) e-mailen: Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl legt uw naam en emailadres vast en overige gegevens die u deelt.
d) via social media: Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl registreert de naam die u op social media gebruikt en andere gegevens die u met ons heeft gedeeld.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl houdt de proportionaliteit en subsidiariteit in acht. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking worden niet verwerkt.


Grondslag verwerking persoonsgegevens
Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
a) wettelijke verplichting
b) uitvoering van een overeenkomst
c) verkregen toestemming van betrokkene(n)
d) gerechtvaardigd belang


Delen van persoonsgegevens met derden
Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Voor ‘eenmalige contacten’ geldt een bewaartermijn van zeven jaar, met het oog op eventuele claims die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl via e-mailadres info@onderwijsrecht.nl. U mag ons hierover ook bellen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website van Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl www.onderwijsrecht.nl zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl houdt geen gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. Evenmin wordt door Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl gebruik gemaakt van cookies.

Aanpassing privacy statement
Verspaandonk Advocatuur/Onderwijsrecht.nl heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.

 

Deze privacyverklaring is op d.d. 1 augustus 2018 vastgesteld.