Doubleren en bevordering

In het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, kan door het schoolbestuur worden besloten tot doubleren. Hieraan kunnen meerdere omstandigheden ten grondslag liggen, zoals onvoldoende resultaten of frequent verzuim.

Het komt geregeld voor dat een beslissing tot doubleren discutabel is. Zo kunnen de bevorderingsnormen niet correct zijn toegepast, of kan de beslissing afhangen van een onjuist beoordeeld tentamen of examen. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling heeft de mogelijkheid van de normen af te wijken indien omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit biedt ruimte voor discussie.

De beslissing tot doubleren kan in rechte worden aangevochten. Het is daarbij van belang oog te hebben voor de rechtspositie van de leerling, daar de gekozen rechtsingang kan verschillen. Dit hangt af van de vraag of sprake is van openbaar onderwijs of bijzonder onderwijs.

Omdat de beslissing vaak voor aanvang van de zomervakantie wordt genomen, kan het moeilijk zijn hierna nog tijdig met de onderwijsinstelling in discussie te treden. In voorkomende gevallen zal een kort geding bij de rechtbank een oplossing kunnen bieden.